प्रशासन

– ग्रामपंचायत राडेवाडी(संतगाव) प्रशासन–

सरपंच–

सौ. सुशिलाकेशवरावसावंत.

उपसरपंच–

श्री. राजेंद्रवसंतखोडवे.

–ग्रामपंचायत सदस्य

श्री. संजयसोपानसावंत.

श्री. महंमदआबूशिकलगार

सौ. रंजनाहणमंतसावंत.

सौ. शालनअशोकसावंत.

श्री. मोहनयशवंतकुंभार.

ग्रामसेवक–

श्री. आरजेगायकवाड.

–शिपाई–

श्री. चंद्रकांतविलास लांडगे.

तलाठी–

श्री. पी.व्ही.पवार.

–कोतवाल–

श्री. महादेवलालाऐवळे.